"Ačkoliv to někdy vypadá jako čarování, firemní konstelace jsou velice účinný nástroj k rozpoznání skrytých souvislostí ve firmě, organizacích i mezi jednotlivýmí lidmi."

• • • • • • Jaké metody používám(e)?

Již mnoho let jsem nadšen možnostmi, které v sobě skrývají tak zvané konstelace. Samozřejmě to není jediná metoda, kterou při práci ve firmách nebo s klienty používám. Konstelační systemická práce je ovšem na poli firemního poradenství stále ještě poměrně neznámá movinka, a tak bych se chtěl bych se při popisu toho, co (často) dělám, zaměřit právě na tuto metodu.

• • • • • • Co jsou to systemické firemní konstelace?

Systemické konstelace patří již řadu let k repertoáru moderních a efektivních metod v oblasti osobního růstu a rozvoje. Tato technika, spočívá ve vytvoření prostorového modelu struktury firmy, organizace nebo jakékoliv jiné uzavřené skupiny. To se dělá za pomoci zástupců pro jednotlivé role nebo zástupců za celá oddělení tedy například se vybere po jednom zástupci za majitele firmy, ředitele, board, prodej, personální oddělení atd. Překvapivě není důležité, aby byli tito zástupci jakkoliv obeznámeni s tím, co se v systému děje - konstelace fungují dokonce nejlépe, když zástupci ty, které zastupují, vůbec neznají.

V konstelaci lze rychle a účinně rozpoznat blokády a přenesené role, které jsou skryty ve vzájemných vztazích mezi členy takové skupiny. V Německu, odkud se tato technika v devadesátých letech dvacátého století začala lavinovitě šířit do světa, existuje v současnosti celá řada coachů, podnikových poradců a managerů, kteří systemické konstelace přebírají do své práce ať už v oblasti ekonomiky, lidských zdrojů, managementu, marketingu nebo jiných.

• • • • • • Jak postupujeme při stavění konstelace?

Jakékoliv konstelace, které se dělají ve skupině lidí (seminář, podnik, školení) vypadají většinou takto: Klient krátce a bez zavádějících detailů vylíčí problematiku, na kterou by se chtěl podívat. Je ovšem také možné, a právě v organizačních konstelacích se s tím poměrně často setkáváme, že to, o co jde, má zůstat utajeno. To není problém - zástupci si mohou své role zvolit losováním a zakázka nemusí být veřejně oznámena. Právě to zajímavé na konstelační metodě je, že je úplně jedno, zdali zástupci toho, koho představují znají nebo ne. Vedoucí konstelace tedy navrhne, koho má klient postavit do systému.

Na to si klient vybere ze zúčastněných zástupce – v případě organizačních konstelací to může být například vlastník podniku, ředitel nebo manager, dřívější společník nebo společníci, důležití spolupracovníci a kolegové, zástupce pro významné funkce v podniku jako jsou účetní, kontroloři, vedoucí jednotlivých oddělení, poradci, dále zástupce pro obchodní partnery nebo zákazníky a jiné pro podnik důležité osoby, kterých se klientův problém týká. Nesmí při tom zapomenout na zástupce pro sebe samého, pokud není klient již někdo ze jmenovaných. Situace po vybrání zástupcůl je zobrazena na prvním obrázku.

Osoby klient nevybírá ani podle podobnosti, ani podle jiných racionálních kritérií, nýbrž se nechá vést svými pocity, svou momentání inspirací. Stavění samo se zpravidla provádí tak, že klient uchopí zástupce za ramena nebo za obě ruce a přivede ho na takové místo, které se mu zdá pro dotyčného zástupce v současném stavu podniku příznačné. Při tom postupuje koncentrovaně a se vší vážností a nechává se vést svým pocitem. V druhé ilustraci je zobrazen jednak začátek konstelace po výběru účastníků (tito stojí v řadě), jednak první postavený „obraz“ situace klientem.

Po postavení vznikne prostorová situace, jako ji například vidíme na ilustraci nahoře. Na obrázku je M majitel podniku, GM znamená ředitele, K je klient (který je v podniku vedoucí jednoho oddělení), D znamená dřívějšího vedoucího a předchůdce klienta, který byl propuštěn kvůli nikdy nedokázanému podezření ze zpronevěry, Ú je účetní, která v současné době má konflikt s V (vedoucím druhého oddělení) a jako poslední stojí v řadě Z zákazníci firmy. Nyní můžeme začít s konstelací pracovat. Dotazováním se zástupců, jejich přesouváním a dalšími úkony lze tak proniknout do tajů systému.

• • • • • • A co se dá konstelacemi řešit?

Podnikové konstelace lze úspěšně použít:

  • při potížích s komunikací a atmosférou mezi lidmi
  • při pocitech přetížení, strachů a vyhoření ("burn out")
  • při problémech vzniklých sloučením podniků, oddělení nebo resortů
  • při "záhadných" a stále se opakujících negativních "náhodách" zasahujících do chodu podniku nebo organizace
  • při klesající produktivitě nebo potížích s firemními partnery a v mnoha dalších případech

Jeden z dalších pozitivních výsledků podnikových konstelací je pochopení systemických pravidel a zákonitostí, které ovlivňují každý kolektiv nebo jakýkoliv jiný celek, sestávající z jednotlivců. Účastníci potom rychleji a přesněji rozeznávají, kde jsou na pracovišti porušovány systemické zákonitosti a pravidla celku a tím jsou schopni předcházet konfliktům a jiným negativním jevům.

• • • • • •

Pro zájemce z řad podnikatelů a manažerů nabízíme intenzivní osmiměsíční výcvik v technice systemických, podnikových a organizačních konstelací. Výcvik se koná vždy jeden pracovní den v měsíci v krásném hotelu u Prahy a v Brně. Podrobnosti výcviku zde.

• • • • • •

© 2015 by Jan Bily. Všechna práva vyhrazena.
Zveřejňování i částí textů nebo obrazového materiálu bez souhlasu autora není povoleno.

© 2014 Jan Bily. Všechna práva vyhrazena. Zveřejňování i částí textů nebo obrazového materiálu bez souhlasu autora není povoleno.